КЛЮЧОВИ НЕВЕРБАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ

Ключови невербални съобщения

Вече разбрахме, че има много невербални съобщения, но с какво да започнем, на какво да обърнем внимание на първо време? Например: в съвременния английски има около 600000 думи, но за всекидневния разговор са необходими около 1000. Най-често използваните елементарни невербални съобщения са 7.
Жестове, глас, поза, ритъм – букви. С тяхна помощ се предават невербалните съобщения – думи, а от думите се оформят по-големи смислени съобщения – изречения. Така, че сега ще учим думите, а в друга тема ще продължим как от тези думи да направим изречение – как се рзшифрират тези съобщения в контекста, какъв смисъл имат – т.е за това, което ж НЛП се нарича метасъобщения.
Неутрално състояние

За правилно калибриране в началото е нужно да калибрираме неутралното състояние и от това състояние продължаваме напред – т.е. всички останали калибрирания показват отличия от него, нещо от рода на нулата по скалата.Най-добре се наблюдава неутралното състояние когато човек е неактивен и спокоен – седи, чака някого, мисли за нещо свое. Само, че това нещо свое трябва пак да бъде неутрално, а не да си мисли за някой голям свой проблем или спор, защото тогава може да калибрираме тъга вместо неутрално състояние. Разбира се, че колкото е по-близо до неутралното състояние, толкова по-слабо изразено е съобщението.
Основни съобщения

Най-типичните признаци (за всеки човек е нужна индивидуална калибровка – признаците се появяват с различна интензивност). Още веднъж: преди всичко, в повечето случаи и в сравнение е неутралното състояние.
А за илюстрация може силно да демонстрирате тези признаци. Когато вие демонстрирате конгруентно признаците на ссъстояние – то ще се променя. Човек, това е единна кибернетична система, сменя ли се състоянието- ще се променят и външните признаци, променяте ли външните признаци – ще се промени и състоянието.
Условно можем да разделим тези седем съобщения на аналогови – които плавно се променят от единия полюс на другия и дискретни – които имат само няколко отделни състояния. Към аналоговите се отнася: позитивност – негативност, ниво на важност, скорост, увереност – съмнение, а към дискретните: съгласие – несъгласие, активност – пасивност, посока на съобщението (аз, слушателите или информация).
Позитив – негатив (знак)
Или ни аресва или не – едно от основните съобщения за оценака. Предава на преди всичко чрез мимика, поза и гласа.
Позитив: ъгълчетата на устните са нагоре, позата е симетрична, изправена, висок глас, дишането равномерно.
Негатив: ъгълчетата на устните са надолу, много често има гънки между веждите, долната устна е напрегната и повдигната, позата е асиметрична, наведена, гласън е нисък, дишането е тежко.
Припомням, че това описание е на полюсите, а иначе то ще се променя по скалата: отлично – много добре – добре – неутрално – неприятно – лошо – ужас. Точно поради тази причина трябва да определим неутралното състояние, условната нула на скалата, както и интензивността на неврбалните признаци. Иначе едно изражение на лицето за един може да означава УЖАС, а за друг леко неприятно.
Важно – неважно (енергия)
Това съобщение е за нивото на важност за това, за което става дума (или за което човек си мисли). Изразява се на нивото на емоционална възбуденост (енергия) – колкото е по-важно, толкова нивото е по-високо. Във визуален вариант – колкото по-нависоко е образа, толкова е по-важно, а неважното често се изобразява с жест отгоре надолу.
Има специални способи да се покаже важността на размера: с пръсти или размах на ръцете. Тук е важна конгруентността – визуалното маркиране трябва да съвпада с кинестетическите признаци.
Важно: повишен тонус на мускулите (лицето, ръцете, тялото), гласа е по-интонационен и висок, в илюстративен вариант маркирането на образа отгоре (колкото по-нависоко, толкова по-важен), теглото на предмета, напрежение в китките на ръцете.
Неважно: нисък тонус на мускулите, гласа е спокоен и отпуснат, маркирането е надолу.
Скорост
Скоростта показва бързината на реакциите и мисленето. Хората мислят с тази скорост, с която говорят. Също така, скоростта ще бъде свързана и с водещата модалност на човека (кинестетичетската е най-бавната, визуалната е най-бързата). Скоростта не зависи от енергията на човека. Има хора, които в релаксирано състояние говорят със скоростта на куршум и обратното, понакога човек е много напрегнат, но говори бавно.
Висока скорост: Речта е по-бърза, движенията са резки, бързи, често се наблюдават голямо количество малки движения.
Ниска скорост: речта е бавна, движенията са плавни, спокойни, рядко има микро движения.
Увереност – съмнение
Дали със сигурност знам или предполагам. Вярвам или се съмнявам. Ако искаме да убедим хората в нещо трябва да демонстрираме увереност. Също така наличието на съмнение много често подобрява комуникацията, хората нямат усещането, че ги притискат.
Увереност – пълна симетрия, ясни жестове, устойчива поза, равен глас.
Съмнение – липса на симетрия, кимания, кръстосване на краката от един на друг, променящ се глас, илюстративни жестове: повдигане на рамене, почесване на главата, потъркване на устните.
Превъзходство – подчинение
Това е съобщение за текущия статус/ранг – висок или нисък.
Превъзходство – повдигната брадичка, поглед отгоре надолу, изправена поза, МНого често има мимика на презрение – асиметрично повдигане на горната устна.
Подчинение – приведена поза, наклонена глава, поглед отдолу нагоре.
Съгласие – несъгласие
Съгласен ли съм с твърдението или не. Демонстрация на съгласие се използва много често като съобщение към говорещия, че го слушат, както и като демонстрация на поддръжка. При съгласие се демонстрира позитив, а при несъгласие негатив., но това не е задължително. Например: може да бъдем съгласни с нещо негатовно „Нашия човек е такъв идиот!“.
Съгласие – съгласно кимане на глава отгоре на долу (в нашата култура е обратното), повдигната глава, изправена поза, илюстративни жестове: ръката в юмрук с големия пръст нагоре, стискане на ръцете като демонстрация на съгласие.
Несъгласие – кимане на глава наляво надясно (в нашата култура е обратното), извита стойка, отблъскващи жестове.
Активност – пасивност
Тое съобщение за готовност за действие, мотивираност. Обикновено се наблюдава рязък преход от пасивно към активно състояние. При това активното да брде с ниска енергия и пасивното с висока енергия. При преход към активно състояние енергията нараства.
Тези емоции могат да се разделят на пасивни, в които човек надали ще прави нещо: спокойствие, блаженство, мъка, щастие и активни: ярост, вълнение.
Активност – наклон напред, повдигнати рамене, сравнително висок тонус на мускулите, фокусиран поглед.
Пасивност – изправена или назад поза, отпуснати рамене, слаб тонус на мускулите, разсеян поглед.
Направление
За направлениет вече писах – позволява да се разбере кък какво се отнася оценката: към самия човек, към слушателите или информация. Съгласете се, че съобщение: „Аз съм уверен в себе си“, „Аз съм уверен във вас“, „Аз съм уверен в тази информация“ са напълно различни съобщение (по смисъл). Предава се чрез жестове (към когото е насочен жеста – за него е и съобщението): предимно с ръце, може и с пръсти, посока на погледа или с брадичка

Примери

Ето как изглеждат някои от тези жестове на един руски политик:
Неутрално състояние
Демонстрация на активност
Активност, маркиране на залата
Съмнение, маркиране на себе си
Отричане
Негатив
Упражнение
Определете какви невербални съобщение присъстват на всяка от снимките. Отговорите са отдолу. Снимките са от сериала „Boston Legal“:
Активност, важно, негатив, направление на слушателя (гняв)
Съмнение, направление на информация
Отричане,направление към слушателя
Позитив, направление към предмет
Несъгласие, важно, направление към слушателя
Съмнение, пасивност, направление към информация
Активност, негатив, направление към говорещия (повдигнато е едното ъгълче на устната – презрение)
Съмнение, важност, направление към слушателя
Увереност, направление към слушателя
Негатив, важност, направление към слушателя
Съмнение, пасивност, направление към информация
Активност, негатив, направление към слушателя
Важност, направление към слушателя
Негатив, важност, направление към слушателя
Негатив, направление към слушателя
Важност увереност, направление към слушателя